ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK REKLÁMFELÜLET HASZNOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

HONLAPTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

Alulírott AD Solutions Kft. (székhely:1031 Budapest, Lilla u. 8., adószám: 11695057-2-41), mint Hasznosító, a NetAdClick.com rendszer Felhasználói adatlapján rögzített Felülettulajdonostól a https://profil.netadclick.com/regisztracio  url-en feltöltött internetes oldal (website) felületeinek és azok reklámfelületeinek hasznosítását az alábbi általános szerződési feltételek szerint megrendeli. Az általános szerződési feltételek megismerését és tudomásul vételét Felülettulajdonos a regisztráció során, az Elfogadom az ÁSZF-et négyzet kipipálásával kifejezetten elfogadja. 

Felülettulajdonos szavatolja, hogy a NetAdClick.com rendszerébe regisztrációt követően, a https://profil.netadclick.com/regisztracio feltöltött adatok a valóságnak megfelelnek, a feltöltött internetes oldal (website) felületek és azok reklámfelületei a Felülettulajdonos tulajdonában, vagy üzemeltetésében állnak.

 1. Jelen ÁSZF tárgya
  1. Hasznosító tájékoztatja a Felülettulajdonost, hogy egy saját tulajdonú adatbázison és online kampányoptimalizáló szoftveren alapuló komplex rendszert fejlesztett, amely célja, hogy az abba bekötött internetes felületeket emberi beavatkozástól mentesen, önálló szoftveres megoldások alapján optimalizálja.
  2. A rendszer az abba bekötött internetes felületeken megjelenített hirdetések reklámközzétételének eszközének minősül (továbbiakban: rendszer). Mindenre tekintettel Felek rögzítik, hogy a rendszer keretében hasznosított internetes felületek kapcsán nem a Felülettulajdonost terhelik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti nyilatkozattételi, bevallási és adófizetési kötelezettségek, azoknak Hasznosító, vagy az általa átruházott rendszerhasználat következtében reklámközzétevőnek minősülő harmadik személy köteles eleget tenni. Felülettulajdonos elfogadja, hogy Hasznosító felé számláját "online felület bérbeadása" jogcímen állítja ki.
  3. Hasznosító minderre tekintettel szavatol Felülettulajdonos felé. Felülettulajdonos az általa, Hasznosítónak bérbe adott internetes oldalakra, a Hasznosító részére, a rendszer által történő előhasznosítási jogot enged, azaz Hasznosító válik jogosulttá azok reklámcélú hasznosítására, a saját kockázatára és előnyére.
  4. Felek kifejezetten kikötik, hogy Hasznosító a rendszer használatát és a keretében az annak részét képező adatbázis és felületek feletti rendelkezés, használat és hasznosítás jogát harmadik személyekre átruházhatja. Felülettulajdonos vállalja, hogy az internetes oldalakat változatlanul üzemelteti.
  5. Az internetes oldalakra kikerülő reklámok és hirdetések vizsgálatát a Hasznosító végzi, azok tartalmáért a felelősség őt terheli. Hasznosító a Felülettulajdonos részére saját fiókot nyit, amelyben a felületére érkező, elszámolási alapnak tekintendő kattintások számát folyamatosan követheti.
 2. Fizetési feltételek
  1. Hasznosító a Felülettulajdonos részére átkattintás (CT) szerinti hasznosítási átalánydíjat fizet. Hasznosító fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos Felülettulajdonosokkal egyedi megállapodást kössön, ezen Felülettulajdonosok az egyedi megállapodásban szereplő feltételekkel az abban szereplő, egyedi felületbérleti díjra jogosultak az egyedi megállapodásban rögzített fizetési ütemezéssel. A kifizetés alap esetben akkor válik esedékessé, azaz Felülettulajdonos havi szinten az esetben állítja ki Hasznosító felé a számláját, amint a Felülettulajdonos fiókjában a bevételének egyenlege meghaladja a 10.000 Ft + ÁFA összeget. A NetAdClick.com rendszerében minden olyan egyedi látogató, aki médiatulajdonos honlapján elhelyezett hirdetésről a hirdető oldalára érkezik kattintás útján (NetAdClick.com folyamatos mérése alapján), képezi az elszámolás alapját. A rendszerben megjelenő hirdetésekre érkező kattintások automatikusan növelik honlap tulajdonos egyenlegét, mindaddig, míg az aktuális hirdetésben meghatározott kattintási szám el nem fogy, illetve nem jár le a kampány. Ezen feltételek valamelyikének bekövetkeztekor a NetAdClick.com rendszere automatikusan a megadott kategóriák alapján új hirdetést helyezhet el a honlap tulajdonos honlapján.
  2. A felületbérlési díj megállapítása AD Solutions Kft. reklámszerverének adatai alapján történik. Hasznosító az AD Solutions Kft. reklámszervere által mért megvalósult kattintások után, a számlán szereplő összeget átutalással teljesíti.
 3. Használati feltételek
  1. Felülettulajdonos az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, hogy NetAdClick.com rendszerében a valótlan kattintások kiszűrése és szabályozása céljából automatikus kattintás-ellenőrző rendszer működik, amely az érvényes kattintások elbírálását szolgálja.
 4. Felek kifejezetten kikötik, hogy Hasznosító a rendszer használatát és a keretében az annak részét képező adatbázis és felületek feletti rendelkezés, használat és hasznosítás jogát harmadik személyekre átruházhatja. Felülettulajdonos vállalja, hogy az internetes oldalakat változatlanul üzemelteti.
 5. Az internetes oldalakra kikerülő reklámok és hirdetések vizsgálatát a Hasznosító végzi, azok tartalmáért a felelősség őt terheli. Hasznosító a Felülettulajdonos részére saját fiókot nyit, amelyben a felületére érkező, elszámolási alapnak tekintendő kattintások számát folyamatosan követheti.

 

 1. Hasznosító fenntartja azon jogát, amely megengedi, hogy Felülettulajdonos által közvetített kattintásokat az automatikus kattintás-szűrő eszközön túlmenően a mesterségesen generált kattintások gyanúja esetén manuálisan szabályozza annak érdekében, hogy a valótlan kattintások ne okozzanak pénzügyi kárt a rendszerben hirdetőknek.
 2. A manuális szabályozás jogán túlmenően Hasznosító továbbá fenntartja azon jogát, hogy bármely Felülettulajdonos online szerződését azonnali hatállyal megszüntesse, amennyiben a https://profil.netadclick.com/regisztracio url-en feltöltött internetes oldal (website) felületeinek és azok reklámfelületei nem felelnek meg üzleti működése szerinti elvárásainak. Hasznosító ezen joga magában foglalja a  következőket: Hasznosító indoklás nélkül, azonnali hatállyal szüneteltetheti, felfüggesztheti Felülettulajdonossal való együttműködését, vagy kizárhatja Felülettulajdonost. Hasznosító ezen jogának gyakorlása érdekében blokkolhatja a Felülettulajdonos url-jét, felvett hirdetési zónáit, vagy akár a teljes fiókját felfüggesztheti. Ilyen esetekben Hasznosító egyúttal vállalja, hogy az addig a Felülettulajdonos által, a netadclick.com reklámszerver mérései alapján összegyűjtött kattintásai után járó mindenkori díjat kifizeti.
 3. Felülettulajdonos kifejezetten elfogadja, hogy Hasznosító csak és kizárólag az organikus, természetesen létrejött egyedi látogatók kattintásai után kapja meg a kattintások után járó díjat.
 4. Felülettulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az internetes oldal (website) felületei és azok reklámfelületei, illetve azok környezete mentesek legyenek a jogsértő tartalmaktól. Felülettulajdonos vállalja, hogy nem végez a felületein és azok reklámfelületein jogsértő, forgalomgeneráló, vagy egyéb visszaélésre használható tevékenységet, ha adatbázist kezel, úgy azt a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően teszi, valamint kijelenti, hogy nem alkalmaz etikátlan mesterséges forgalomgenerálási eszközöket (pl. robotok, spiderek, vírusok, lapok automatikus újrafrissítése, stb.). Felülettulajdonos kifejezetten elfogadja, hogy a NetAdClick.com rendszerében nem minősül valós kattintásnak bármilyen, felhasználók irányított közreműködésével, szerzett kattintás (pl. kattintásra történő felszólítás, háttérben megnyíló url-ek, nyereménnyel ösztönzött kattintások stb.).
 5. Hasznosító ezen folyamatokat saját eszközeivel vizsgálja, fenti tevékenységek gyanúja esetén bármikor élhet az azonnali kizárási jogával. A forgalomgenerálásból származó esetleges károkat: a Hirdetőt ért károkat, valamint a Hasznosító anyagi és erkölcsi kárait Felülettulajdonos köteles minden ilyen esetben megtéríteni. Felülettulajdonost a kizárásról Hasznosító emailben tájékoztatja regisztrált email címén. Amennyiben felülettulajdonos regisztrációja során helytelen email címet, vagy nem saját maga által kezelt email címet adott meg, a kizárásról való tájékoztatást ezektől függetlenül köteles tudomásul venni.
 6. Hasznosító fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a Felülettulajdonos rövid időn belül történő forgalomemelkedését felülvizsgálja. Amennyiben Felülettulajdonos kattintási kimutatásában – több zóna esetén a zónák külön méréseit alapul véve – 48 órán belül 50% feletti kattintásszám emelkedést ér el, úgy Hasznosító fenntartja magának a jogot, hogy az 50%-kal megemelkedett kattintásszám feletti kattintások után a díjfizetést megtagadja.
 7. Felülettulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben észleli, hogy médiafelület, vagy harmadik személy ilyen eszközöket használ, vagy annak gyanúja felmerül, úgy haladéktalanul, írásban tájékoztatja a Hasznosítót és közreműködik a visszaélés feltárásában. Jelen kötelezettségvállalás megszegése esetén a Felülettulajdonos köteles teljes körűen helyt állni a Hasznosítóval szemben, valamint a Hirdető (reklámozó) felé, továbbá a Hirdetőt ért károkat kompenzálni, Hasznosító anyagi és erkölcsi kárait megtéríteni. Ilyen tevékenység folytatása esetén Hasznosítót díjfizetési kötelezettség nem terheli a Felülettulajdonossal szemben, a gyanúval érintett időszak vonatkozásában.
 1. Ellenőrzési jog
  1. Felek megállapodnak, hogy mesterséges forgalomgenerálási eszközök alkalmazásának gyanúja esetén egymással együttműködnek, amely keretében a Hasznosítót teljes körű audit jog illet meg. Hasznosító az audit joga gyakorlása keretében – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult Felülettulajdonos reklámszerver adataiba és a hirdetési zónákba betekinteni, kimutatásokat kérni és elemezni. Az audit jog megtagadása önálló kötbérterhes jogsértés, valamint a fenti jogkövetkezményeken felül a Felek megállapodnak, hogy az ellenbizonyítás – vélelem megdöntésének – terhe a Felülettulajdonos kötelessége.
 2. Üzleti titok, adatvédelem
  1. Felek a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül - a jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem tehetnek hozzáférhetővé, illetve nem hozhatnak harmadik személy(ek) tudomására semmilyen, a jelen Megállapodással kapcsolatos információt, iratot, különösen Felek üzleti illetve marketing tevékenységéről tudomására jutott titkosnak vagy bizalmasnak minősülő információt, üzleti elképzelést, tervet, vagy módszert (“üzleti titok”).
  2. Üzleti titoknak minősül a Felek gazdasági (ideértve a gazdasági reklám tevékenységet is) tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Feleknek méltányolható érdekük fűződik. Üzleti titok megsértésének minősül olyan tény, információ, megoldás vagy adat megszerzése, felhasználása vagy más módon, mással való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala, amely a Felek szempontjából olyan jelentős, hogy titokban maradásához méltányolható érdekül fűződik, valamint annak tekintendő a Felülettulajdonost illető forráskód, forrás file és know how kapcsán a Hasznosító részére megismerhető adatok köre.
  3. Üzleti titok megsértésének minősül az is, ha az üzleti titkot a fél a másik fél hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezte meg. Nem minősül az üzleti titok megsértésnek az, ha bármely fél olyan adatot használ fel, illetve hoz nyilvánosságra, amely más forrásból korábban már a nyilvánosság számára hozzáférhetővé vált. A titoktartási kötelezettségvállalást megsértő fél a vétlen felet teljes körűen kártalanítani köteles, egyben köteles a részére legalább 500.000 Ft / titoksértés összegű/ kötbér megfizetésére.
  4. Felülettulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy nevét, logóját, a domain-t, vagy internetes oldalának elérhetőségét a Hasznosító a saját honlapján, ajánlataiban, prezentációiban és egyéb reklámcélú anyagaiban, mint együttműködő partnerét megjelenítse és kommunikálja. Az együttműködés ilyen célból és módon történő közlése nem tekinthető üzleti titoksértésnek.
  5. Felülettulajdonos kifejezetten elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a saját adatkezelési tájékoztatójába beépíti és abban szerepelteti, hogy a Hasznosító, mint önálló adatkezelő, a Felülettulajdonos internetes honlapját megtekintő felhasználók következő adatait látja taihoz hozzáférhet és kezelheti a hirdetések optimalizálására, statisztikák készítésére, a hirdetői preferenciák kiszolgálása (adatkezelési célok) érdekében, illetve a honlaptulajdonos hirdetési bevételeinek optimalizálása céljából: device ID, oldallátogatási szokások, viselkedési információk, geo-lokáció, konverziós adatok, remarketing információk, mely hozzáférés feltétele az adatkezeléshez való érintetti hozzájárulás. A statisztikai adatkezelési célon túl további adatkezelési célként az érintett hozzájárulhat hirdetési profil létrehozásához, illetve a hirdetési profilja alapján az általa preferált tárgykörökben célzott hirdetési programban való részvételhez. Hasznosító jogosult a statisztikai adatkezelés, illetve a hirdetési szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléssel összefüggő technológiai megoldások implementációjára a Felülettulajdonost felhívni, mely felhívást a Felülettulajdonos köteles 15 napon belül teljesíteni. ID, oldallátogatási szokások, viselkedési információk, geo-lokáció, konverziós adatok, remarketing információk. Jelen tájékoztatás kivonatnak minősül, a teljes tájékoztató és a Hasznosító hatályos adatkezelési tájékoztatója, továbbá adatfeldolgozási általános szerződési feltételei a Vállalkozó weboldalának láblécében feltüntetett linken keresztül érhető el.
  6. Felülettulajdonos azzal, hogy mind a Hasznosító nevét, elérhetőségét, általa történő önálló adatkezelés tényét, valamint adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségét közli, szavatolja, hogy a hozzájárulását megadó felhasználók esetén a Hasznosító valós és megfelelő jogcímmel és engedéllyel bír azok kezelésére. Felülettulajdonos a mulasztásával, vagy jelen vállalás nem teljesítésével okozott károkért önállóan, valamint Hasznosító irányába teljes körű felelősséggel tartozik. Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Vállalkozó által telepítendő, jelen ÁSZF alapján a szolgáltatás körébe tartozó cookie-k vagy más nyomkövetési technológiák vonatkozásában az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak az egyes cookie alapú adatkezelések vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében foglaltak kifejezett alkalmazásával. Megrendelő köteles biztosítani és szavatol azért, hogy (i) azon adatkezelési célok, melyek hozzájáruláson alapulnak, biztosítsa az érintett számára a hozzájárulás megadásának feltételeit, ideértve kifejezetten az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételeket alkalmazását, mely alapján a hozzájárulás megadott tekinthető, míg (ii) azon adatkezelési célok vonatkozásában, melyek jogos érdeken alapulnak kifejezetten biztosítja az érintett tiltakozásához való jogának gyakorlására vonatkozó lehetőséget.
 3. Vegyes rendelkezések
  1. Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik egymással.
  2. A jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, egyéb esetben azt bármely fél jogosult tárgyév végére rendes felmondással megszüntetni. Mindezen felül Hasznosítót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg amennyiben a Felülettulajdonos csalást, vagy egyéb, a fentiekben részletezett valótlan kattintás generálásra történő tevékenységet észlel, vagy annak gyanúja felmerül.
  3. A jelen megállapodásban nem rögzítettek tekintetében a Felek között a szoftver specifikáció és használat leírásában rögzítettek az irányadóak.
  4. A szoftver specifikáció és használat leírása a https://www.netadclick.com/honlaptulajoknak weboldal-ról tölthetők le.
  5. Hasznosító jogosult a jelen általános szerződéses feltételek egyoldalú módosítására, amelyről Felülettulajdonost 30 nappal annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatni köteles. Az egyoldalú módosítás ellen, amennyiben a Felülettulajdonos kifejezetten tiltakozik, úgy Felek egyeztetéseket kísérelnek meg, amelyeken megállapodás nem születik, úgy Feleket megilleti az együttműködésük 30 nap felmondási idő gyakorlása melletti megszüntetésének joga.

Budapest, 2022. 11. 24.

 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK REKLÁMFELÜLET HASZNOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

HIRDETŐK RÉSZÉRE

Alulírott AD Solutions Kft. (székhely: 1031 Budapest, Lilla u. 8., adószám: 11695057-2-41), mint Vállalkozó, a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján Megrendelő részére, a megrendelt rendszerhasználatot az alábbi általános szerződési feltételek szerint nyújtja, amelyek megismerését és tudomásul vételét a rendszer használatával elfogadja.

 1. Jelen ÁSZF tárgya
  1. Vállalkozó rögzíti, hogy weboldalak és online reklámfelületek reklámcélú üzemeltetéséhez szükséges fogyasztói adatbázisokkal rendelkezik, valamint azok mind direkt, mind közvetített értékesítésében megfelelő tudással, tapasztalattal és know how-al bír.
  2. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy egyes weboldal üzemeltetőkkel szerződéses kapcsolatban áll a célból, hogy az általuk üzemeltetett weboldalak meghatározott felületeinek (továbbiakban: felületek) reklámcélú hasznosítását végezze saját eszközeivel, saját kockázatára és előnyére.
  3. Vállalkozó jelen weboldalak és egyéb online reklámfelületek, valamint adatbázisok és reklámkampány menedzsment szolgáltatások egészét jelentő, az egyes beállításokat és kampányok optimalizálását végző szoftvereket birtokol, amely automatizált rendszer által nyújtja Megrendelő részére szolgáltatását.
  4. Megrendelő a jelen ÁSZF szerinti online alapú marketingszolgáltatásokat rendel meg a Vállalkozótól, aki azt a rögzített rendszer üzemeltetése útján, a jelen ÁSZF keretében elvállalja. Vállalkozó, mint a szolgáltatás eszközének kizárólagos jogosultja kijelenti, hogy amennyiben az általa nyújtott szolgáltatás a Ptk. vállalkozási jogviszonyról, a Grtv. szerinti reklámszolgáltatássá kerülne átminősítésre, úgy mint a reklám közzétevője jár el és vállalja, hogy a Reklámadóról szóló törvényben foglalt adófizetési és bejelentési kötelezettségét teljesíti.
 2. Alapvető Megrendelői kötelezettségek
  1. Vállalkozó a rendszer specifikációját és használatának leírását a https://www.netadclick.com/hirdetoknek oldalon a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Megrendelő felel az általa a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott üzenetekért és reklámtartalmakért, azok jogi és etikai megfelelőségéért.
  2. Szintén Megrendelőt terheli felelősség azért, hogy az általa hirdetett áruk és szolgáltatások nyújtásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik és azok forgalmazása jogszabályba nem ütközik.
  3. Megrendelőt terheli szintén a felelősség azért, hogy az általa adott tartalmak harmadik személyekben, vagyonában, szerzői, iparjogi alkotásaikban, szellemi termékeikben kárt nem okoz, azokat nem sérti.
  4. Megrendelő a fentiek megszegésével okozott károkért és mulasztásokért teljes körűen helyt állni tartozik. Vállalkozót vagy a Netadclick.com mindenkor médiaajánlatában leírt hirdetési árak, vagy eseti rendszerhasználati megállapodás esetén, az abban foglaltak szerinti díjazás illeti meg.
  5. Megrendelő online fiókjában és eseti rendszerhasználati megállapodásban is rögzíti a megrendelt hirdetési kampány paramétereit, indítási és záró dátumát, megrendelni kívánt mennyiségeket.
  6. Vállalkozó a megrendelés teljesítését az online fiókban, vagy az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzítettek szerint, de leghamarabb 1 munkanapon belül köteles megkezdeni. Vállalkozó a díjazásáról a kampány indítási napján állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel. Ettől eltérni kizárólag mindkét fél beleegyezésével az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzítve lehetséges.
 3. Fizetési feltételek
  1. Megrendelő díjfizetési kötelezettségének, a Vállalkozó számlája alapján köteles, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel eleget tenni.
  2. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szolgáltatását korlátozni, vagy felfüggeszteni. Felek az eseti rendszerhasználati megállapodást határozott időre, az abban foglalt teljesítési időre vagy szolgáltatás, vagy költségkeret kifutásáig terjedően kötik, ezért az eseti rendszerhasználati megállapodást rendes felmondással megszüntetni nem lehet.
 4. Felmondási feltételek
  1. A jelen általános szerződési feltételeket bármely fél jogosult 90 nap felmondási idő gyakorlása mellett megszüntetni. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik fél megszegi a jelen megállapodásban vállalt valamely lényeges kötelezettségét, úgy a másik fél jogosulttá válik a megállapodás rendkívüli (azonnali hatályú) felmondására az alábbiak szerint. Vállalkozót a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg, az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzített vállalkozó díjkövetelés mellett:
   ha Megrendelő legalább 60 napos fizetési késedelembe esik
   ha Megrendelő a rendszert rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja és Vállalkozó 15 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel ezen magatartásával
   ha Megrendelő a szoftvert rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, feltöri, vagy arra másnak hozzáférést ad
   ha Megrendelő felszámolását, csődeljárását a bíróság elrendelte.
 5. Szellemi tulajdonjog, üzleti titok
  1. A jelen általános szerződési feltételekből, vagy az eseti rendszerhasználati megállapodásból Megrendelő felhasználói jogot a rendszerre, szoftverre, adatbázisra nem szerez. Felek a jelen megállapodásban foglaltakat bizalmasan kezelik.
  2. Felek a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül - a jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem tehetnek hozzáférhetővé, illetve nem hozhatnak harmadik személy(ek) tudomására semmilyen, a jelen Megállapodással kapcsolatos információt, iratot, különösen Felek üzleti illetve marketing tevékenységéről tudomására jutott titkosnak vagy bizalmasnak minősülő információt, üzleti elképzelést, tervet, vagy módszert (“üzleti titok”).
  3. Üzleti titoknak minősül a Felek gazdasági (ideértve a gazdasági reklám tevékenységet is) tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Feleknek méltányolható érdekük fűződik. Üzleti titok megsértésének minősül olyan tény, információ, megoldás vagy adat megszerzése, felhasználása vagy más módon, mással való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala, amely a Felek szempontjából olyan jelentős, hogy titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik, valamint annak tekintendő a Vállalkozót illető forráskód, forrás file és know how kapcsán a Megrendelő részére megismerhető adatok köre.
  4. Üzleti titok megsértésének minősül az is, ha az üzleti titkot a fél a másik fél hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezte meg. Nem minősül az üzleti titok megsértésnek az, ha bármely fél olyan adatot használ fel, illetve hoz nyilvánosságra, amely más forrásból korábban már a nyilvánosság számára hozzáférhetővé vált. A titoktartási kötelezettségvállalást megsértő fél a vétlen felet teljes körűen kártalanítani köteles, egyben köteles a részére legalább 500.000 Ft / titoksértés összegű/ kötbér megfizetésére.
  5. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy nevét, logóját, a domain-t, vagy internetes oldalának elérhetőségét a Vállalkozó a saját honlapján, ajánlataiban, prezentációiban és egyéb reklámcélú anyagaiban, mint együttműködő partnerét megjelenítse és kommunikálja. Az együttműködés ilyen célból és módon történő közlése nem tekinthető üzleti titoksértésnek.
 6. Személyes adatok kezelése
  1. Megrendelő kifejezetten elfogadja és kötelezettséget válla arra, hogy a saját adatkezelési tájékoztatójába beépíti és abban szerepelteti, hogy a Vállalkozó, mint önálló adatkezelőadatfeldolgozó, a Megrendelő, mint adatkezelő internetes honlapját megtekintő felhasználók következő adataihoz hozzáférhet és kezelheti a hirdetések optimalizálására, statisztikák készítésére, a hirdetői preferenciák kiszolgálása (adatkezelési célok) érdekében, illetve a honlaptulajdonos hirdetési bevételeinek optimalizálása céljából: device ID, oldallátogatási szokások, viselkedési információk, geo-lokáció, konverziós adatok, remarketing információk, mely hozzáférés feltétele az adatkezeléshez való érintetti hozzájárulás. A statisztikai adatkezelési célon túl további adatkezelési célként az érintett hozzájárulhat hirdetési profil létrehozásához, illetve a hirdetési profilja alapján az általa preferált tárgykörökben célzott hirdetési programban való részvételhez.
  2. Megrendelő köteles biztosítani, hogy amennyiben a Megrendelő által kért szolgáltatások Vállalkozó által cookie elhelyezésére van szükség a weboldal látogatóinak eszközén, úgy a Vállalkozó által telepítendő cookie-k vonatkozásában az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak az egyes cookie alapú adatkezelések vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében foglaltak kifejezett alkalmazásával. Megrendelő köteles biztosítani és szavatol azért, hogy (i) azon adatkezelési célok, melyek hozzájáruláson alapulnak, biztosítsa az érintett számára a hozzájárulás megadásának feltételeit, ideértve kifejezetten az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételeket alkalmazását, mely alapján a hozzájárulás megadott tekinthető, míg (ii) azon adatkezelési célok vonatkozásában, melyek jogos érdeken alapulnak kifejezetten biztosítja az érintett tiltakozásához való jogának gyakorlására vonatkozó lehetőséget. Jelen tájékoztatás kivonatnak minősül, a teljes tájékoztató és a Vállalkozó hatályos adatkezelési tájékoztatója, továbbá adatfeldolgozási általános szerződési feltételei a Vállalkozó weboldalának láblécében feltüntetett linken keresztül érhető el.
  3. Megrendelő azzal, hogy mind a Vállalkozó nevét, elérhetőségét, általa történő önálló adatkezelésadatfeldolgozás tényét, valamint adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségét közli, szavatolja, hogy a hozzájárulását megadó érintettekfelhasználók esetén a Vállalkozó valós és az általános adatvédelmi rendelet 7. cikkében foglaltak szerinti megfelelő jogcímmel hozzájárulással, mint jogalappal rendelkezikés engedéllyel bír azok kezelésére. Megrendelő a mulasztásával, vagy jelen vállalás nem teljesítésével okozott károkért önállóan, valamint Vállalkozó irányába teljes körű felelősséggel tartozik.

Felek a jelen megállapodást illetően kötelezően az írásbeliséget kötik ki. Írásbeli kommunikációnak minősül a postai úton, futárral, vagy e-mail útján továbbított nyilatkozatközlés a Felek jelen megállapodásban megjelölt székhelyére és a megjelölt képviselői részére történő továbbítással.

Amennyiben bármelyik fél adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik Felet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradása esetén az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a kézbesítés sikeres volt-e.

 1. Vis maior
  1. Minden olyan, a Felek által előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan esemény vagy körülmény, amely lehetetlenné teszi valamelyik vagy mindkét fél jelen jogviszonyból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését, vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után, mely esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb., feltéve, hogy fenti körülmény ténylegesen akadályozza a Felet jelen jogviszonyból fakadó kötelezettségei teljesítésében, vis major-nak minősül.
  2. Amennyiben valamely fél a vis major következményeként részben vagy egészben nem képes a jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségei teljesítésére, kötelezettségei kizárólag a teljesítésre való képtelensége időtartamára a vis maior következtében akadályozott mértékben felfüggesztődnek. A vis maior által akadályozott fél a hivatkozott körülményről való tudomásszerzését követő és a körülmény bekövetkezését követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni a vis maior helyzetről a másik Felet és a továbbiakban folyamatosan értesíti a vis maior-ral kapcsolatos jelentős fejleményekről.
  3. Fenti értesítés ésszerűen részletes leírást kell, hogy tartalmazzon a vis maior helyzetről, valamint meg kell jelölnie a vis maior helyzet elhárításához szükséges várható időtartamot. A vis maior által érintett Fél köteles minden elvárható erőfeszítést megtenni a vis maior helyzet lehető leghamarabbi és gazdaságos elhárítása érdekében.
  4. Egyik fél sem hivatkozhat vis maior helyzetre kötelezettségének nem teljesítése esetén, amennyiben fenti értesítési kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben a jelen megállapodás bármelyik rendelkezése, vagy a rendelkezés valamelyik része érvénytelen lenne, az nem érinti a jelen megállapodás többi rendelkezését, illetőleg az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a jelen megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 2. Vegyes rendelkezések
  1. Felek a jelen megállapodást illetően kötelezően az írásbeliséget kötik ki. Írásbeli kommunikációnak minősül a postai úton, futárral, vagy e-mail útján továbbított nyilatkozatközlés a Felek jelen megállapodásban megjelölt székhelyére és a megjelölt képviselői részére történő továbbítással.
  2. Amennyiben bármelyik fél adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik Felet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradása esetén az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a kézbesítés sikeres volt-e.
  3. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetik, ennek hiányában a Vállalkozó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást minden szükséges tény és körülmény ismeretében, a piaci viszonyok alapján, alapos megfontolást követően kötötték meg.
  4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Szerzői jogi törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Vállalkozó jogosult a jelen általános szerződése feltételek egyoldalú módosítására, amelyről Megrendelőt 30 nappal annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatni köteles.
  5. Az egyoldalú módosítás ellen, amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik, úgy Felek egyeztetéseket kísérelnek meg, amelyeken megállapodás nem születik, úgy Feleket megilleti az együttműködésük 60 nap felmondási idő gyakorlása melletti megszüntetésének joga.

 Budapest, 2022. 02. 02.

AdSolutions Kft.

 

 

 

 

{* *}